پروژه طراحی تهویه صنعتی موضعی
پرژه طراحی تهویه صنعتی برای یک کارخانه تولید قطعات خودرو صورت گرفت که توسط اساتید بهداشت حرفه ای تایید شد در این پرژه برای آبشار رنگ به روش دمشی و مکشی طراحی تهویه موضعی صورت گرفت و برای جوشکاری ، پرس پخت لاستیک ، وان آبکاری ، کوره پخت و حوضچه چربی زدایی طراحی تهویه...